Igapäevatööst eneseteostuseni üheskoos.

Igapäevatööst eneseteostuseni üheskoos on ühest küljest enesearengu koolitus, teisalt loob eeldused suurepäraseks koostööks.

Koolituse eesmärk on õppida paremini nägema oma tööd kui ühte põhilist viisi ning võimalust läbi koostöö ja arenemise jätta endast jälg. Koolitus aitab organiseerida sisemist tasakaalu loomaks isiklikku sõltumatust, mille läbi omakorda suureneb efektiivse koostöö võime ühiste  eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamisel.

Maht: 14+2 akadeemilist tundi (kaks järjestikust päeva + 2 tundi poole aasta pärast)

Koolitusel aktiivselt osalenu:

 • arutleb meeskonda maksimaalse panustamise eelduste, nagu isiklik sõltumatus, edutunne ja tasakaal, üle;
 • kirjeldab oma erinevaid rolle elus ja arutleb nende tasakaalustamise vajaduse ja võimaluste üle;
 • analüüsib, kuidas jaotub tema aeg ja energia erinevate rollide vahel;
 • analüüsib enda vajadusi ning võimete rakendatust vajaduste ja võimete hierarhia kontekstis;
 • selgitab suhtluse paradigmade võidan-võidad ja võidan-võidad või asi jääb katki printsiipe;
 • eristab empaatilist kuulamist teistest kuulamise tasanditest;
 • kirjeldab tegevusi, mis aitavad vältida konflikte;
 • analüüsib, mida tema meeskond mõistab hea koostöö all;
 • analüüsib, milline on tema panus meeskonda;
 • kavandab koos meeskonnaga koostöö paremaks muutmiseks konkreetseid tegevusi;

 

Koolituse sisu on jagatud kolme ossa: I Mina, II Mina ja teised, III Meie

Ülevaade koolitusel käsitletavatest teemadest:

Sissejuhatus – suhete loomine, teemale häälestumine

 • Saame tuttavaks.
 • Päevakava, kokkulepete sõlmimine.
 • Kui hea meeskond me oleme?
 • Isiklikud „võidud“- koostöösse panustamise eeldus.

I Mina – kes ma olen, kuidas ma elan ja mõtlen?
Esimeses osas uurime inimese olemust, tema rolle ja nende tasakaalu, uskumusi, vajadusi ja tegutsemise motiive.

 • Mina ja minu töö tähendus.
 • Milline on minu tänane olukord?
 • Minu rollid.
 • Kuidas ma võiksin elada?
 • Rollid ja eesmärgid.
 • Uskumused – miks me oleme ja teeme just nii, nagu me oleme ja teeme?
 • Vajaduste ja võimete teadvustamise mõju.
  Kokkuvõte

II Mina ja teised – loov suhtlemine, avatus ja usk üksteiselt õppimisse.
Teiseks vaatame meie suhteid ja sõltuvust teistest, uurime, kes me oleme teiste arvates ning kuidas me ise oma kaaslasi näeme. Arutleme selle üle, kuidas paremini mõista ja mõjutada.

 • Suhete 6 paradigmat, usaldus ja empaatia, kuulamise tasandid.
 • Suhteks valmisoleku loomine.
 • Kuidas mõjutada inimesi?
 • Kuidas vältida konflikte?
 • Loov suhtlemine – tasakaal hoolivuse ja julguse vahel.
  Kokkuvõte

III Meie – ühised võidud.
Millised on meie meeskonna eduka tegutsemise võtmed? Fookuses on koostöö, selle eesmärgid ning eneseteostus läbi tegutsemise meeskonnas. Määratleme meeskonna tegutsemise fookuse järgnevaks kuueks kuuks.

 • Meeskonna eduka tegutsemise võtmetegurid.
 • Kuidas lahendada meeskonnas konflikte ja probleeme?
 • Meie eesmärgid, nende mõju ja meie tegevuskava.
 • Kui hea meeskond me võiksime olla?
  Kokkuvõte.

Koolituse järeltöö:
Kahe nädala jooksul koostatakse pooleks aastaks tegevuskava, koos verstapostide, meetodite ja vastutajatega.
Kava on jagatud kõigile meeskonnliikmetele elektroonilises keskkonnas koos kommenteerimise ja ettepanekute tegemise võimalusega.
Poole aasta pärast toimub koolitajaga 1,5h kohtumine, kus vaadatakse üle, kuidas on läinud.